Welcome to Trụ Sở Minh Tâm

 

- Khóa Sống Chung Âu Châu          TB
  "Hội Tụ Dứt Khoát"  Ostende       PGD
  Bỉ Quốc 10.05.2018-13.05.2018

- Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 37
  
"Nhìn Xa" Montreal , Canada       PGD
  từ 13.09.2018 đến 18.09.2018

- Đại Hội "Du Hành Đạo Pháp 2018" 
  tại Myanmar ( Miến Điện )              TB
  từ 21.09.2018 đến 25.09.2018

Thông Báo

 

Tam bảo đồng hành nhựt nguyệt tinh
Thế gian đất nước lửa phong tình
Bản thân tinh khí thần giao cảm
Thống nhứt tam hành lý chánh minh.

                20.12.1970
           Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên