Welcome to Trụ Sở Minh Tâm

 

- Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 38
  
"Hiểu Rộng" 2019 tại Đài Loan   PGD
  từ 22.09.2019 đến 28.09.2019

 

 Khóa sống chung Âu Châu           TB
   "Duyên Lành" tại Đức Quốc        PGD
   từ 30.05.2019 đến 02.06.2019      PVC

 

- Đại Hội "Du Hành Đạo Pháp 2019"
  
tại Pattaya , Chonburi Thái Lan    TB
  từ 21.09.2019 đến 26.09.2019.     PGD

 

Thông Báo

 

Tu thân gắng hành theo chơn lý
Pháp lý Vô Vi dẫn tiến tuỳ
Bác ái công bằng phân các giới
Luyện theo Phật pháp thấu Vô Vi.

                14.03.1970
           Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên