Welcome to Trụ Sở Minh Tâm

 

- Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 38
  
"HIỂU RỘNG2019 tại Đài Loan   PGD

  

- Đại Hội "Du Hành Đạo Pháp 2018" 
  tại Myanmar ( Miến Điện )              TB
  từ 21.09.2018 đến 25.09.2018

Thông Báo

Kính mời Quý Bạn Đạo tham dự:

- Đại Hội Đồng Kỳ II/2018: Bầu cử BCH 2018-2020 ngày 29.09.2018 tại Trụ Sở Vô Vi Đức Quốc

 

 

 

Duyên lành kết hợp pháp chung hành
Trí dũng chuyển phân nguyện sở thành
Tự kiến phân hành nơi chánh giác
Sắc không, không sắc nối duyên lành.

                21.03.1971
           Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên