Welcome to Trụ Sở Minh Tâm

 

- Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 38
  
"Hiểu Rộng" 2019 tại Đài Loan   PGD
  từ 22.09.2019 đến 28.09.2019

 

 Khóa sống chung Âu Châu           
   "Viễn Lưu" Amsterdam Hà Lan  PGD
   từ 17.04.2020 đến 20.04.2020      PVC

 

- Đại Hội "Du Hành Đạo Pháp 2019"
  
tại Pattaya , Chonburi Thái Lan    TB
  từ 21.09.2019 đến 26.09.2019.     PGD

 

Thông Báo


 

Không không trí xét những bài thơ
Điển hoá văn chương giây phút giờ
Không động thiên tình năng trực giải
Xét đi xét lại trí không mờ .

                07.08.1970
           Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên