Welcome to Trụ Sở Minh Tâm

 

- Khóa Sống Chung Âu Châu          TB
  "Hội Tụ Dứt Khoát"  Ostende       PGD
  Bỉ Quốc 10.05.2018-13.05.2018

- Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 37
  
"Nhìn Xa" Montreal , Canada       PGD
  từ 13.09.2018 đến 18.09.2018

- Đại Hội "Du Hành Đạo Pháp 2018" 
  tại Myanmar ( Miến Điện )              TB
  từ 21.09.2018 đến 25.09.2018

Thông Báo

 

Pháp Lý chung hành mở trí tâm
Vô Vi thanh cảnh gắng truy tầm
Thế gian động loạn hành Khoa Học
Huyền Bí cao siêu Phật Pháp thầm.

                17.01.1971
           Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên