Welcome to Trụ Sở Minh Tâm

 

- Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 37
  
"Nhìn Xa" Montreal , Canada       PGD
  từ 13.09.2018 đến 18.09.2018

- Đại Hội "Du Hành Đạo Pháp 2018" 
  tại Myanmar ( Miến Điện )              TB
  từ 21.09.2018 đến 25.09.2018

Thông Báo

 

Duyên lành kết hợp pháp chung hành
Trí dũng chuyển phân nguyện sở thành
Tự kiến phân hành nơi chánh giác
Sắc không, không sắc nối duyên lành.

                21.03.1971
           Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên