Welcome to Trụ Sở Minh Tâm

 

- Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 38
  
"HIỂU RỘNG2019 tại Đài Loan   PGD
  từ 22.09.2019 đến 28.09.2019

 

 Khóa sống chung Âu Châu           TB
   "Duyên Lành" tại Đức Quốc        PGD
   từ 30.05.2019 đến 02.06.2019

 

- Đại Hội "Du Hành Đạo Pháp 2018" 
  tại Myanmar ( Miến Điện )               
TB
  từ 21.09.2018 đến 25.09.2018

Thông Báo

 

 

Duyên lành kết hợp pháp chung hành
Trí dũng chuyển phân nguyện sở thành
Tự kiến phân hành nơi chánh giác
Sắc không, không sắc nối duyên lành.

                21.03.1971
           Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên