News - Info / Tin Tức - Thông Tin


HỘI ÁI HỮU VÔ VI ĐỨC QUỐC
VOVI Freundschaftsvereinigung in Deutschland e.V.

Oberlandweg 1, 63633 Wüstwillenroth - Birstein. Tel: 0152-15684938

VT 001/2016-2018/HAHVVĐQ

                                              THÔNG BÁO

Kết quả bầu cử Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Vô Vi Đức nhiệm kỳ 2016-2018

Phụ trách các Ban thuộc nhiệm kỳ 2016 -2018

                       

Kình thưa qúy Bạn đạo.

Trong ngày Đại Hội Đồng kỳ II/2016 vừa qua, Hội AHVV Đức đã bầu cử Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2016-2018 và tín nhiệm các thành viên phụ trách các Ban như sau:

Hội Trưởng:                   Lê Chí Thành

Hội Phó Nội Vụ:             Nguyễn An Khương

Hội Phó Ngọai Vụ:         Nguyễn Xuân Nhân

Thủ quỹ:                       Nguyễn văn Quan                  

Thư ký:                         Lương Thị Thiên

Ban Quản Trị trụ sở:   Văn Thành Vân  (Trưởng ban)

Ban đảm nhiệm trang web Hội: Nguyễn Tấn Thái  (Trưởng ban)

                                     Lê Hữu Hạnh, Trịnh Đình Oát

Ban Kinh Sách:            Trần Xuân Thu

Ban Ẩm Thực:              Nguyễn Thị Ly

Ban Kỹ Thuật:              Trần Đại Lễ  (Trưởng ban)

                                     Lê Hữu Hạnh,Trịnh Đình Oát

Ban Làm Vườn:           Trần Xuân Thu

Ban Vận Chuyển:        Nguyễn Mạnh Tùng

Ban Trật Tự      :          Lê Hữu Hạnh

Ông Breitewieser Lotha đại diện HAHVVĐ đảm trách giao lưu và liên hệ với người Đức trong làng Birstein và lâng cận.

Chúng tôi, Tân Ban Chấp Hành, xin thành thật cảm ơn sự tín nhiệm của quý Bạn đạo và đồng thời cũng rất mong quý Bạn đạo sẽ tiếp tục hỗ trợ và đóng góp cho các sinh họat chung của Hội được thêm thanh điển để Vô Vi Đức Quốc ngày càng tốt hơn

Kính chúc quý Bạn Đạo thân tâm an lạc, tu hành tinh tấn

TM Ban Chấp Hành

Hội Trưởng

 

Lê Chí Thành