Meinungen / Cảm Nghĩ Bạn Đạo


HỘI ÁI HỮU VÔ VI ĐỨC QUỐC
VOVI Freundschaftsvereinigung in Deutschland e.V.

Oberlandweg 1, 63633 Wüstwillenroth - Birstein. Tel: 0152-15684938

Xét Mình

Sanh Với Tử, Trong Trần Tiếp Diễn
Mang Xác Người, Thọ Nạn Mắt Tai

Lục Căn, Xúi Giục Đêm Ngày
Lục Trần Cám Dỗ, Lạc Vào Bến Mê

Ra đi Quên Mất Đường Về
Trời Thiên Cha Mẹ, Nhủ Lòng Ngóng Trông

Tam Ngươn, Phổ Độ Hóa Công
Phật Thầy Xuống Thế, Phổ Truyền Vô Vi

Đệ Huynh Cùng Học Cùng Thi
Tình Thương Đạo Đức, Đề Thi Dự Phần

Cư Trần, Thì Phải Nhiễm Trần
Tạo Duyên Tạo Nghiệp, Thấy Đời Quạnh Hiu

Ngày Nay Ngộ Đạo Xế Chiều
Tánh Trần Còn Nhiễm, Đạo Tô Bên Ngoài

Bên Tai, Thầy Dặn Hoài Hoài
Tâm không Rước Trược Hai Vai Nhẹ Nhàng

Cửa Trời Mở Rộng Thênh Thang
Cứ Đi Đường Hẹp, Kêu Than Nỗi Gì

Vô Vi, Vào Dễ Khó Đi
Mười Điều Tâm Đạo, Thực thi Mấy Điều

Tu Nhiều , Càng Thấy Sai Nhiều
Mới Hay Nghiệp Lực, Đuổi Theo Bên Mình

Bao Năm, Vì Đạo Quên Mình
Tâm Chưa Dứt Khoát, Hành Trình Khó Đi

***

Phan Văn Khá, T.Đ. An Lạc Epperthausen