Welcome to Trụ Sở Minh Tâm

 

- Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 39
  
"Tâm Thức Dồi Dào"                   "Mới"
  2020 tại PhuKet, TháLan            PGD
  từ 22.09.2020 đến 27.09.2020

 

 Khóa sống chung Âu Châu       "Mới" 
   "Viễn Lưu" Amsterdam Hà Lan  PGD
   từ 17.04.2020 đến 20.04.2020      PVC

 

 - Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Tại Gia  "Mới"
   23-24-25 tháng 9 năm 2020

Thông Báo

 

CHƯƠNG TRÌNH NIỆM PHẬT CHUNG TOÀN CẦU

(cầu nguyện cho nhân loại qua cơn đại dịch)

  • Châu Âu 6:00 giờ sáng niệm đến 7.00 giờ sáng
  • Chủ Nhật 28 tháng 02,
  • Chủ Nhật 07 tháng 03, 
  • Chủ Nhật 14 tháng 03, 
  • Chủ Nhật 21 tháng 03 và 
  • Chủ Nhật 28 tháng 03, năm 2021

 

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình

 

Bão bùng nguy hiểm chuyển luân quần
Thế giới đổi thay suy tiến lần
Tương trợ đồng đều sau động loạn
Lý chơn thiện giải trí an phần.

31.10.1970
Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên