Welcome to Trụ Sở Minh Tâm

- Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 36          TB
  "Ngũ Uẫn Giai Không"                   PGD
  Penang,Malaysia 23.-28.09.2017

- Đại Hội "Du Hành Đạo Pháp"        TB
  Kampot Province , Cambodia       PGD
  Từ 20.09.2017 đến 25.09.2017

- Đại Hội Việt Nam Kỳ 1"Hợp Nhất" TB
  Mũi Né Phan Thiết , Việt Nam       PGD
  Từ 04.08.2017 đến 08.08.2017

- Đại Hội "Du Hành Đạo Pháp" 2    TB
  Phnom Phenh , Cambodia           PGD
  
Từ 18.07.2017 đến 23.07.2017

Thông Báo

 

Tan tựu tựu tan ứng nhãn tiền
Xuất hồn trực giác điển giao liên
Công phu nhập định quên mình tiến
Chẳng ước chẳng ao chẳng giử phiền.

                11.07.1970
           Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên