Welcome to Trụ Sở Minh Tâm

 

- Khóa Sống Chung Âu Châu 
  "Hội Tụ Dứt Khoát"  Ostende       PGD
  Bỉ Quốc 10.05.2018-13.05.2018

 

Thông Báo

 

Khai thông chơn điển tự làm thi
Pháp Lý Vô Vi rất hợp thì
Uyển chuyển văn hành theo chánh pháp
Thi thơ sống động tiến thân tùy.

                14.11.1970
           Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên