Welcome to Trụ Sở Minh Tâm

 

- KSC  Âu Châu  "Viễn Lưu"       TB
  25. - 28.05.2017 tại Lille Pháp    
PGD

Thông Báo

- Kính xin quí Bạn đạo vào xem thư mời mừng ngày sinh Đức Vĩ Kiên
và Khóa Sống Chung đầu năm trong phần thông tin.

 

Thiên thượng nhơn gian đắc sở thành
Tiến tu thu nhập điển huyền thanh
Phân thân chuyển tiếp phần giao cảm
Lý trí hùng anh kết quả thành.

                 07.11.1970
            Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên