Welcome to Trụ Sở Minh Tâm

 

- Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 39
  
"Tâm Thức Dồi Dào"                   "Mới"
  2020 tại PhuKet, TháLan            PGD
  từ 22.09.2020 đến 27.09.2020

 

 Khóa sống chung Âu Châu       "Mới" 
   "Viễn Lưu" Amsterdam Hà Lan  PGD
   từ 17.04.2020 đến 20.04.2020      PVC

 

 - Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Tại Gia  "Mới"
   23-24-25 tháng 9 năm 2020

Thông Báo

Kính xin Quý Bạn Đạo hướng tâm cầu nguyện cho :

  • Bạn đạo Tạ Minh Hạ sinh ngày 19 tháng 05 năm 1959 mất lúc 21:00 giờ ngày 06.01.2021 tại Đức Quốc sớm được siêu thăng tịnh độ. Gia đình bạn đạo Tạ Minh Hạ thành thật cảm ơn Quý Bạn Đạo.

    Hội Ái Hữu Vô Vi Đức Quốc kính bái.

 

CHƯƠNG TRÌNH NIỆM PHẬT CHUNG TOÀN CẦU

(cầu nguyện cho nhân loại qua cơn đại dịch)

  • Châu Âu 6:00 giờ sáng niệm đến 7.00 giờ sáng
  • Chủ Nhật 03 tháng 01,
  • Chủ Nhật 10 tháng 01, 
  • Chủ Nhật 17 tháng 01, 
  • Chủ Nhật 24 tháng 01 và 
  • Chủ Nhật 31 tháng 01, năm 2021

 

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình

 

Bão bùng nguy hiểm chuyển luân quần
Thế giới đổi thay suy tiến lần
Tương trợ đồng đều sau động loạn
Lý chơn thiện giải trí an phần.

31.10.1970
Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên