Welcome to Trụ Sở Minh Tâm

 

- KSC  Âu Châu  "Viễn Lưu"          TB
  25. - 28.05.2017 tại Lille Pháp       
PGD

 

- Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 36          TB
  "Ngũ Uẫn Giai Không"
  Penang,Malaysia 23.-28.09.2017   
PGD

 

- Đại Hội Du Hành Đạo Pháp 2017   TB
  Kampot Province , Cambodia
  Từ 20.09.2017 đến 25.09.2017        
PGD

Thông Báo

Kính mời quí bạn đạo vào xem hình Tết 2017
trong phần Foto.

 

Pháp luân thường chuyển khai thông điện
Sắc khí tương chiếu hợp nhãn tiền
Xuất hiện quây quần nơi giác thế
Vía hồn thăng tiến đạo sơn xuyên.

                28.02.1970
           Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên