Welcome to Trụ Sở Minh Tâm

 

- Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 39
  
"Tâm Thức Dồi Dào"                   "Mới"
  2020 tại PhuKet, TháLan            PGD
  từ 22.09.2020 đến 27.09.2020

 

 Khóa sống chung Âu Châu       "Mới" 
   "Viễn Lưu" Amsterdam Hà Lan  PGD
   từ 17.04.2020 đến 20.04.2020      PVC

 

 - Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Tại Gia  "Mới"
   23-24-25 tháng 9 năm 2020

Thông Báo

Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho

  • Nguyễn Thị Bích, sinh ngày 25.11.1947, mất ngày 27.10.2020 tại Đức được siêu thăng tịnh độ.
     
  • Chú Võ Hiếu Liêm, sinh ngày 03.05.1942, mất ngày 09.11.2020 tại Đức được siêu thăng tịnh độ.


Thành tâm cảm ơn quí bạn đạo
Bạn đạo Vô Vi Đức Quốc kính bái .

 

 

CHƯƠNG TRÌNH NIỆM PHẬT CHUNG TOÀN CẦU

(cầu nguyện cho nhân loại qua cơn đại dịch)

  • Châu Âu 6:00 giờ sáng niệm đến 7.00 giờ sáng
  • Chủ Nhật 29 tháng 11,
  • Chủ Nhật 06 tháng 12, 
  • Chủ Nhật 13 tháng 12, 
  • Chủ Nhật 20 tháng 12 và 
  • Chủ Nhật 27 tháng 12, năm 2020

 

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình

 

Bão bùng nguy hiểm chuyển luân quần
Thế giới đổi thay suy tiến lần
Tương trợ đồng đều sau động loạn
Lý chơn thiện giải trí an phần.

31.10.1970
Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên