Tân Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2022 - 2024

Nguyễn Vân Sơn

Hội Trưởng

Nguyễn An Khương

Phó nội vụ

Văn Thành Vân

Phó ngoại vụ

Trần Xuân Thu

Thủ quỹ

Huỳnh Nam Trân

Thư ký

Lothar Breitwieser

Đại diện Vô Vi Đức

Văn Thành Vân

Ban Quản Trị Trụ Sở

Trần Đại Lễ

Ban Kỹ Thuật

Nguyễn Tấn Thái

Ban trang Web

Trịnh Đình Oát

Ban Vận Chuyển

Lương Thị Thiên

Ban Ẩm Thực

Trần Xuân Thu

Ban Làm Vườn

Trần Xuân Thu

Ban Kinh Sách