TSMT

Tôn chỉ TRỤ SỞ MINH TÂM

Mạng lưới truyền thông TRỤ SỞ MINH TÂM là nơi bảo tồn và phổ biến các tài liệu căn bản của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp và những lời giảng quý báu của Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu và Thiền Sư Lương Sĩ Hằng.

Tất cả đều tuân theo 7 Nội Quy mà Đức Thầy đã đề ra cho các phương tiện truyền thông.

7 Nội Quy

  • Điều 1: Xây dựng giải trí thanh nhẹ
  • Điều 2: Trình bày trật tự sau khi dày công thực hiện pháp môn, thành đạt đến đâu diễn tả đến đó
  • Điều 3: Tin tức liên hệ đến cộng đồng Vô Vi
  • Điều 4: Không nhận những bài báo thiên cơ có thể xáo trộn đến điển năng tu học của bạn đạo
  • Điều 5: Những bài vở hữu ích, như giúp đỡ gia tăng sự thanh tịnh đối phó với hoàn cảnh hiện tại
  • Điều 6: Đóng góp sự chung vui hòa bình, giải thông đời đạo, hướng về thanh tịnh mà tiến
  • Điều 7: Không được chỉ trích một ai, ngoài sự xây dựng tâm linh
Ban Chấp Hành 2020 - 2022