Welcome to Trụ Sở Minh Tâm

 

- Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 39
  
"Tâm Thức Dồi Dào"
  2020 tại PhuKet, TháLan            PGD
  từ 22.09.2020 đến 27.09.2020

 

 Khóa sống chung Âu Châu           
   "Viễn Lưu" Amsterdam Hà Lan  PGD
   từ 17.04.2020 đến 20.04.2020      PVC

 

 

 

Thông Báo

Đại Hội Đồng I/2020 vào ngày 21.03.2020 tại Trụ Sở Vô Vi Đức (xin xem thông báo)

Kính xin Quí Bạn Đạo hướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo Vô Vi Đức quốc
Huynh Lương Quốc Định sinh năm 1958 mất lúc 23 giờ 46 phút ngày 25.02.2020
tại Đức quốc hưởng thọ 62 tuổi được siêu thăng tịnh độ cảm ơn Quí Bạn Đạo .

Hội Ái Hữu Vô Vi Đức Quốc
Kính Bái

 

Nghiêm chỉnh tu hành sửa chánh tâm
Khai thông chơn điện phát truy tầm
Trùng trùng điệp điệp xuyên tiền tiến
Thế cảnh thiên đàng phát huệ tâm.

                24.10.1970
           Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên