Welcome to Trụ Sở Minh Tâm

 

- Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 39
  
"Tâm Thức Dồi Dào"                   "Mới"
  2020 tại PhuKet, TháLan            PGD
  từ 22.09.2020 đến 27.09.2020

 

 Khóa sống chung Âu Châu       "Mới" 
   "Viễn Lưu" Amsterdam Hà Lan  PGD
   từ 17.04.2020 đến 20.04.2020      PVC

 

 

 

Thông Báo

 

"CHƯƠNG TRÌNH NIỆM PHẬT CHUNG TOÀN CẦU"
  cầu nguyện cho nhân loại qua cơn đại dịch

Châu Âu 6:00 giờ sáng niệm đến 7.00 giờ sáng

Chủ Nhật 28 tháng 6,

Chủ Nhật 5 tháng 7, Chủ Nhật 12 tháng 7, 
Chủ Nhật 19 tháng 7 và Chủ Nhật 26 tháng 7, năm 2020

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình

 

Nghiêm chỉnh tu hành sửa chánh tâm
Khai thông chơn điện phát truy tầm
Trùng trùng điệp điệp xuyên tiền tiến
Thế cảnh thiên đàng phát huệ tâm.

                24.10.1970
           Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên