Welcome to Trụ Sở Minh Tâm

 

- Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 39
  
"Tâm Thức Dồi Dào"
  2020 tại PhuKet, TháLan            PGD
  từ 22.09.2020 đến 27.09.2020

 

 Khóa sống chung Âu Châu       "Mới" 
   "Viễn Lưu" Amsterdam Hà Lan  PGD
   từ 17.04.2020 đến 20.04.2020      PVC

 

 

 

Thông Báo

-Kính xin quí bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho
"Bà Tám" Bà Trần-Tân sinh ngày 17.04.1930
mất lúc 6 giờ 30 phút sáng ngày 06.04.2020
tại Montreal Canada hưởng thọ 90 tuổi ,
được siêu thăng tịnh độ.

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình

 

"CHƯƠNG TRÌNH NIỆM PHẬT CHUNG TOÀN CẦU"
  cầu nguyện cho nhân loại qua cơn nạn dịch

ThứBảy 4 tháng 4, ThứBảy 11 tháng 4, ThứBảy 18 tháng 4,
và ThứBảy 25 tháng 4, năm 2020

Châu Âu 20:00 giờ niệm đến 21.00 giờ 

 

Nghiêm chỉnh tu hành sửa chánh tâm
Khai thông chơn điện phát truy tầm
Trùng trùng điệp điệp xuyên tiền tiến
Thế cảnh thiên đàng phát huệ tâm.

                24.10.1970
           Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên