Welcome to Trụ Sở Minh Tâm

 

- Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 39
  
"Tâm Thức Dồi Dào"                   "Mới"
  2020 tại PhuKet, TháLan            PGD
  từ 22.09.2020 đến 27.09.2020

 

 Khóa sống chung Âu Châu       "Mới" 
   "Viễn Lưu" Amsterdam Hà Lan  PGD
   từ 17.04.2020 đến 20.04.2020      PVC

 

 - Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Tại Gia  "Mới"
   23-24-25 tháng 9 năm 2020

Thông Báo

 

"CHƯƠNG TRÌNH NIỆM PHẬT CHUNG TOÀN CẦU"
  cầu nguyện cho nhân loại qua cơn đại dịch

Châu Âu 6:00 giờ sáng niệm đến 7.00 giờ sáng

Chủ Nhật 27 tháng 9,

Chủ Nhật 04 tháng 10, Chủ Nhật 11 tháng 10, 
Chủ Nhật 18 tháng 10 và Chủ Nhật 25 tháng 10, năm 2020

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình

 

Bão bùng nguy hiểm chuyển luân quần
Thế giới đổi thay suy tiến lần
Tương trợ đồng đều sau động loạn
Lý chơn thiện giải trí an phần.

                31.10.1970
           Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên