Thư Viện


HỘI ÁI HỮU VÔ VI ĐỨC QUỐC
VOVI Freundschaftsvereinigung in Deutschland e.V.

Oberlandweg 1, 63633 Wüstwillenroth - Birstein. Tel: 0152-15684938

 

 

Giải Nghĩa Lục Tự Di Đà

 

NAM thuộc Cung-Ly lửa Bính Đinh

là chỉ rõ vật vô-hình

A gồm Nhâm-Quí an nơi thận

DI giữ chặt bền ba báu linh

ĐÀ ấy sắc vàng trùm khắp cả

PHẬT hay thanh-tịnh ở nơi mình

Hống Diên hai tám hòa nên một

Rồng cọp thâu về tợ Nguyệt Tinh.

 

NAM thật phương Nam lửa Bính-Đinh
Cung-Ly thuộc Ngọ ở nơi mình
Phát ra hừng cháy cùng Trời đất
Lặng-lẽ êm-ru cả tánh-tình
Hiệp một chỗ​ dường thu-nguyệt rạng
Tản đòi nơi tợ tuyết trong xanh
Khảm-Ly Diên-Hống hòa hai tám
Hiệp lại một nhà tợ Nguyệt-Tinh.

 

vốn chữ Vô mỗi vật không
Từ đời vô-thủy chửa phân đồng
Rồi sanh hổn độn bao trùm hết
Mới tạo Càn-Khôn tỏ một vòng
Đạo-lý hữu-tình sanh vật cả
Mẹ Cha ân-ái kết thai lòng
Vật người mới tạo rồi sau diệt
Vạn sự đều do chữ Nhứt Không.

 

A vốn Bắc-Phương Nhâm-Quý thủy

Thận kia là Khảm về cung Tý

Người hay luyện đặng giữ trong mình

Vàng cứng tất nhiên sanh vật quý

Mới đặng Khảm-Ly hòa Hống-Diên

Tánh thông Trời Đt đồng nguyên-lý

Ba nhà gom lại kết Anh-Linh

Xá-Lợi tỏ ngời trong Nhất-Khí.

 

DI giữ chặt bền ba báu linh

Cung-Ly giứt tưng được thanh-minh

Đắp nền luyện tập công-phu gắng

Chờ lúc Trúc-Cơ kết quả thành

Biệt niệm trong mình Thần mới hóa

Lấy Ly bổ Khảm Khí bèn thanh

Đơn-điền gọm lại trong không động

Tương hội ba nhà kết Thanh-Anh.

 

ĐÀ ấy sắc vàng muôn kiếp ghi

Tròn vo che phủ núi Tu-Di

Càn-Khôn bao bọc vô hình dạng

Thế giới phủ giăng chng hướng gì

Sắc tốt mình vàng nào hoại nát

Tâm lành tướng hảo đủ từ-bi

Công-phu thuần thục lên bờ giác

Đắc quả may ra vẫn kịp thì.

 

PHẬT hiệu Kim-Cang ở giữa mình

Hư-không thanh tịnh hóa nên hình

Khuyên người sớm bỏ tham sân bịnh

Thần-khí phải gìn giữ rất tinh

i tháng công-phu năng luyện tập

Ba năm công-quả khá kiên thành

Trống lòng đầy bụng là giềng mối

Vạn sự quy về một chữ Thanh.

 


Đỗ Thuần Hậu