Meinungen / Cảm Nghĩ Bạn Đạo


HỘI ÁI HỮU VÔ VI ĐỨC QUỐC
VOVI Freundschaftsvereinigung in Deutschland e.V.

Oberlandweg 1, 63633 Wüstwillenroth - Birstein. Tel: 0152-15684938

 

 

Vui sống với Đức Thầy

 

Nam Mô A Di Đà Phật

Con thường xuyên niệm Phật

Thường niệm Phật, luôn thường niệm Phật

Thì trí được sáng tâm khai

 

Con luôn nhớ đến tâm niệm Phật, thì tựợt qua khổ đó

Quyết tâm tu, con quyết tâm tu, cho chính mình được yên

 

Cùng vui với Đức Thầy, con càng thương nhớ thêm

Cùng sống với Đức Thầy, con vui tươi khỏe mạnh

Cùng chung với Đức Thầy, con phải hành ngày đêm

Cho mỗi ngày mỗi tiến, tiến tu lên đi đồng

 

Cùng vui với Đức Thầy, chúng con càng thương mến thêm

Cùng sống với Đức Thầy, chúng con vui tươi khỏe mạnh

Cùng chung với Đức Thầy, chúng con phải dũng hành lên

Cho mổi ngày mổi tiến, tiến tu đến đi đồng

 

Cùng vui trong dũng hành, tu để ảnh hưởng khắp nơi

Cùng vui trong tâm linh, con phát triển luôn vững bền

Cùng vui trong thanh tịnh phát quang tươi đẹp vô biên

Tu hành tinh tấn, theo Cha luôn về Trời

A Di Đà Pht, Nam Mô A Di Đà Phật

 

 

Kính bái

Phùng Chương-Thành

Stuttgart, Herbst / Winter 2003