Meinungen / Cảm Nghĩ Bạn Đạo


HỘI ÁI HỮU VÔ VI ĐỨC QUỐC
VOVI Freundschaftsvereinigung in Deutschland e.V.

Oberlandweg 1, 63633 Wüstwillenroth - Birstein. Tel: 0152-15684938

PHÁT TÂM PHỤC VỤ

 

Phát tâm phục vụ “Khóa của Trời”
Mở lớp học thi giải nghiệp đời
Hành giả VôVi cần tu tiến
Vào học khóa thi điển đắp bồi

***

Phát tâm phục vụ Ban Chấp Hành
Gian khổ hy sinh đã sẳn dành
Học nhẫn học hòa lo việc đạo
Sẽ được chiếu ban của Cha lành

***

Phát tâm phục vụ của các Ban
Chung lo gánh vác đạo chu toàn
Nhịn nhục cần mẫn là điều chính
Dự khóa trường thi đạt bảng vàng

***

Phát tâm phục vụ Cha ra bài
Vào dự khóa thi khó lắm thay!
Mười điều tâm đạo nên thực hiện
Ôn lại đề thi.. sẽ duyên may

***

Phát tâm Bạn Đạo đến tu thiền
Ân điển bề trên ban chiếu thêm
Khắp nơi Bạn Đạo Vô Vi Đức
Cơ Sở tâm linh dựng tảng nền

***

Phát tâm phục vụ rất thanh cao
Hợp ý Cha Thầy đã ước ao
Tâm đạo tràn đầy, bên trên chuyển
Vô Vi Đức Quốc sở nguyện cầu

 

NTAĐ. Huệ Ngọc
Frankfurt 24.9.2012