VIDEOS - GALLERY

Video Player

Thuyết Giảng

 • Vấn Đạo Đại Hội Kỳ Quan
 • Vấn Đạo Đại Hội Hùng Vĩ Giao Liên
 • Vấn Đạo Giáng Sinh Montreal
 • Vấn Đạo Hồi Tưởng Chân Tâm
 • Vấn Đạo Tân Niên Cali
 • Vấn Đạo Tân Niên Hạnh Ngộ
 • Vấn Đạo Thiền Đường Thanh Hòa
 • Vấn Đạo Thiền Đường Thiền Thức
 • Vấn Đạo Thiền Đường Thức Tâm
 • Vấn Đạo Van Couver BC
 • Vấn Đạo Tái Ngộ Tâm Linh
 • Vấn Đạo Montreal 01
 • Vấn Đạo Montreal 02
 • Vấn Đạo Sydney