Lời giới thiệu

Ở đời này tình, tiền, duyên, nghiệp đủ đắng cay trong cuộc đời, đầy đủ sự kích thích, cần gì phải tu? Nhưng mà tu có hữu ích gì? Tu là phải thiền chứ tu không có dùng cái miệng và lý thuyết và không sửa tâm thân. Tâm thân của chúng ta bị nghiệp lực lôi cuốn từ nhiều kiếp, bây giờ cần phải thiền nó mới thanh nhẹ.

Thanh nhẹ chừng nào mới giải được cái trược khí thì mắt sáng, mặt tươi, vui khỏe. Nhưng mà cần cái Pháp khứ trược lưu thanh. Lấy cái gì giải cái trược? Lấy nguyên khí của Trời Đất mới giải được trược. Sự sống của chúng ta hiện tại nhờ nguyên khí của Trời Đất. Chúng ta có Trời, có Đất, có Đạo đầy đủ không thiếu một món gì, mà chỉ thiếu thực hành để nhận sự thanh nhẹ của Bề Trên mà tiến hóa. Càn Khôn Vũ Trụ có trật tự, chúng ta mới có sự sống mà chính bản thân chúng ta không có trật tự thì sự sống của chúng ta không được tốt.

Sống có tâm linh nhưng mà không biết tâm linh, biết tiền, biết thế lực. Bây nhiêu đó đủ làm cho chúng ta mờ ám và suy tư những điều bất chánh thay vì cứu độ quần sanh. Muốn cứu độ quần sanh phải cứu độ chúng ta trước. “Bản thân bất độ hà thân độ”. “Bản thân bất độ hà thân độ”. Chúng ta có mang cái xác cấu trúc từ siêu nhiên hình thành mà chúng ta không biết trật tự trong cơ tạng chúng ta cần những gì? Cần nguyên khí của Trời Đất hỗ trợ xây dựng mới tiến hóa tốt. Cho nên chúng ta hành cái phương pháp «Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp» là thuận ý Trời mà tiến hóa, tiến tới sự thanh nhẹ vô cùng mới là đúng đường đi của mọi tâm linh.

Nếu chúng ta hướng ngoại, hướng về vật chất, tranh chấp quyền lợi chỉ có giới hạn một lúc nào rồi cũng không còn nữa, phải ra đi với hai bàn tay không. Phần Hồn từ Tam Thập Tam Thiên giáng lâm xuống thế gian nhập xác ra. Từ thanh nhẹ đến rồi sẽ chết ra đi với sự hai bàn tay không, thanh nhẹ đến phải về với «KHÔNG». Thì mọi người phải hiểu rõ chính chúng ta không có quyền lực, chúng ta không có tiền bạc, chúng ta không có tài giỏi. Chúng ta có cái trí chịu lập lại sự quân bình cho chính mình được an nhiên tự tại và tiến hóa. Cho nên dùng cái Pháp tu thiền thay vì lý luận thì sự rắc rối vẫn diễn tiến trước mắt chúng ta.

Nếu mà chúng ta lập được sự quân bình trong nội tâm, nội thức thì chúng ta có thể hóa giải được sự trược ô có thể xâm chiếm trong khối óc chúng ta bất cứ lúc nào. Tôi hy vọng rằng mọi người nghe qua thức tâm và thực hành những điểm mà tôi đã và đang thực hành, khỏe mạnh để cho mọi người, cống hiến cho mọi người cộng hưởng.

Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu